Фирма „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-1071-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Подобряване на производствения капацитет на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД“

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Горна Оряховица

Общ размер на допустимите разходи: 634 500.00 лева, от които 377 527.50 лева европейско финансиране и 66 622.50 лева национално финансиране.

Общата цел: Засилване на конкурентоспособността и експортния потенциал на „Грейко Инженеринг“ ООД, чрез внедряване в производствения процес на най – модерното технологично оборудване за заваряване и металообработване,

Специфични цели:

1. Увеличаване на производствения капацитет;

2. Повишаване на експортния потенциал;

3. Нарастване на производителността;

4. Нарастване на нетните приходи от продажби;

Планирани дейности:

Подобряване на производствения капацитет на предприятието на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  чрез закупуване на:

1. Роботизирана система за заваряване – 1 бр.;

2. Щанц машина – 1 бр.;.

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.040-1071-C01, „Подобряване на производствения капацитет на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.