С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фирма „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0196-C01.

Срок на изпълнение: 10 месеца.

Място на изпълнение: гр. Горна Оряховица.

Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на разходите: 273 000,00 лв., от които 136 500.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Проект № BG16RFOP002-6.002-0196, Процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.089-2826-C01/18.08.2021 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение: 3 месеца;

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева

———————————————————————————————————————————- www.eufunds.bg ————————————————————————————————————————————-

Проект № № BG16RFOP002-2.089-2826-C01 / 18.08.2021 г. „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Фирма „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Горна Оряховица, започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.073-5013-C01/ 27.07.2020 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца;

Място на изпълнение: гр. Горна Оряховица, ул. „Странджа“ №13;

Общ размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 10 000,00 лева

Проектът цели да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим  за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

———————————————————————————————————————————- www.eufunds.bg ————————————————————————————————————————————-

Проект № BG16RFOP002-2.073-5013-C01/ 27.07.2020 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.089-2826-C01/18.08.2021 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение: 3 месеца;

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева

———————————————————————————————————————————- www.eufunds.bg ————————————————————————————————————————————-

Проект № № BG16RFOP002-2.089-2826-C01 / 18.08.2021 г. „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1071-C01, „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за заваряване и металообработка за целите на проект BG16RFOP002-2.040-1071-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

Обособена позиция 1:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Роботизирана система за заваряване – 1 бр.;

Обособена позиция 2:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Щанц машина – 1 бр.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index).

Краен срок за подаване на офертите – 22.04.2020г. (23:59 часа).

Проект BG16RFOP002-2.040-1071-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Фирма „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-1071-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Подобряване на производствения капацитет на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД“

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Горна Оряховица

Общ размер на допустимите разходи: 634 500.00 лева, от които 377 527.50 лева европейско финансиране и 66 622.50 лева национално финансиране.

Общата цел: Засилване на конкурентоспособността и експортния потенциал на „Грейко Инженеринг“ ООД, чрез внедряване в производствения процес на най – модерното технологично оборудване за заваряване и металообработване,

Специфични цели:

1. Увеличаване на производствения капацитет;

2. Повишаване на експортния потенциал;

3. Нарастване на производителността;

4. Нарастване на нетните приходи от продажби;

Планирани дейности:

Подобряване на производствения капацитет на предприятието на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  чрез закупуване на:

1. Роботизирана система за заваряване – 1 бр.;

2. Щанц машина – 1 бр.;.

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.040-1071-C01, „Подобряване на производствения капацитет на „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.